Listen now:
NBC Sports

SportsDash: Zeroing in on the NBA season