Listen now:
NBC Sports

Two-words with Kuselias: Dalton's resurgence