Listen now:
NBC Sports

Bradford has some new toys