Listen now:
NBC Sports

Saratoga's Marylou Whitney