Listen now:
NBC Sports

Mikulak takes his lead to the floor exercise