Celtics

Tristan Thompson denies Reggie Jackson at the rim

Celtics
Tristan Thompson comes up with a phenomenal block on Reggie Jackson